Riksantikvarieämbetet utvecklar nytt Kulturmiljöregister för mer tillgänglig fornminnesinformation

Inom en snar framtid kommer det bli lättare för alla, inklusive den intresserade allmänheten, att kunna ta del av arkeologin som pågår runt om i landet. Riksantikvarieämbetets projekt Digital arkeologisk process ska bland annat utmynna i ett register, där man exempelvis kan botanisera bland pågående och avslutade arkeologiska undersökningar. Åsa M Larsson, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet, berättar här mer för Arkeloggens läsare.

Internet och digitalisering har revolutionerat mycket i samhället och det gäller även för arkeologin. Under de senaste 20 åren har arkeologernas metoder för att dokumentera sina undersökningsresultat blivit allt mer digitala, från inmätningar av fornlämningar till registrering av fynd och publicering av rapporterna. Den digitala formen har många fördelar, inte minst att det blir enklare att tillgängliggöra informationen och att det går att knyta samman data på många olika ställen. Redan för 10 år sedan genomförde Riksantikvarieämbetet ett omfattande projekt med att digitalisera kartregistret över landets kulturhistoriska lämningar och göra det öppet för alla vilket resulterade i söktjänsten Fornsök.

Det finns många anledningar till att vilja veta vilka fornlämningar som finns i ett område: markägare behöver känna till vilka ytor som är skyddade, länsstyrelsen och planerare behöver beakta kulturmiljön inför nya byggen, forskare vill förstå förhistoriska samhällen och historisk utveckling och många ur allmänheten är intresserade av sin närmiljö och de historiska spår som finns att hitta i markerna. Kulturmiljölagen skyddar alla fornlämningar, men de får tas bort om de bedöms vara nödvändigt för samhällsbyggnaden. I de fallen ska de undersökas och ersättas av dokumentation: rapporter, populärvetenskapliga publikationer, fynd och data. Fynden omhändertas av museum medan rapporterna samlas in av Riksantikvarieämbetet, sedan 2013 även i digital form (Samla).

Kulturmiljöregister under utveckling
Det har dock inte funnits någon direkt koppling mellan lämningsregistret, rapporterna och museerna. Det har heller inte funnits någon nationellt samlad information om vilka arkeologiska undersökningar som är på gång eller redan har genomförts, eftersom detta ombesörjs av länsstyrelsen i respektive län. Att veta att det skett en utredning eller en undersökning i ett område och kunna ta del av resultaten (rapporterna) samt att få veta var fynden numera finns, har ibland varit som ett detektivarbete och inbegripit flera myndigheter och arkiv. Därför inledde Riksantikvarieämbetet 2014 ett 5-årigt program: Digital Arkeologisk Process (DAP) för att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation. Inom DAP utvecklas nu ett Kulturmiljöregister som tillgängliggör och länkar ihop informationen kring fornlämningar, arkeologiska uppdrag och deras undersökningsresultat.

Informationen ska presenteras på ett sådant sätt att det blir tydligt och begripligt för både professionella och icke-professionella användare. Nuvarande lämningsregistret ska därför få ett nytt utseende. I samband med detta utvecklas även ett nytt verktyg för registrering av digital fornlämningsinformation som arkeologer och handläggare på länsstyrelsen kommer att få tillgång till. Idag skickas de flesta anmälningar in på en blankett som registreras av handläggare på Riksantikvarieämbetet, vilket medför en lång handläggningstid. Med det nya verktyget så kan lämningsinformationen bli tillgänglig för alla så snart länsstyrelsen godkänt uppdraget.

Kulturmiljöregistret ska hjälpa samhällsplanerare, länsstyrelsen och arkeologerna att få tillgång till viktig och aktuell information som de behöver för att genomföra sitt arbete och fatta rätt beslut. Men självklart ser vi också att det kommer vara till stor glädje och nytta för långt fler: från skolor till hembygdsforskare och de som vill upptäcka det historiska tidsdjup som finns i vår närmiljö. Under 2017 inleds pilottest av delar av registret i samarbete med länsstyrelsen och arkeologiska undersökare och till 2019 ska det vara klart att lanseras på bred front. Kulturmiljölagens inledande mening slår fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och Riksantikvarieämbetets uppdrag är att se till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi hoppas och tror att Kulturmiljöregistret kommer vara till stor hjälp för att leva upp till detta.

Åsa M Larsson,
Verksamhetsutvecklare, Riksantikvarieämbetet

Vill du veta mer?
Riksantikvarieämbetets K-blogg om DAP
Om DAP på Riksantikvarieämbetets hemsida

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera