Norrbotten: forskning ska undersöka tidiga indikationer på metallurgi i norra Sverige

År 2009 hittades en intressant indikation på tidig järnframställning utanför dagens Kalix, detta i form av slagg från romersk järnålder, dvs för ca 2000 år sedan. Detta fick en arkeolog på Norrbottens museum att vilja forska vidare på fenomenet med tidig järnhantering i norr, något som nu kommit till stånd. Men till skillnad från vad som rapporteras i P4 Norrbotten (Läs nyheten här) innebär knappast fyndet att historien genast bör skrivas om, utan snarare skrivas igen. Detta eftersom indikationer på järnframställning i Skandinaviens norra delar länge har funnits och således inte är någon nyhet.
Arkeologen i fråga, Carina Bennerhag, nämner själv i sitt examensarbete ett flertal olika platser i norra Sverige där man under det senare 1900-talet i samband med arkeologiska undersökningar funnit slagg och gropar som man tror haft med metallurgi att göra.

”Järnframställningsproblematiken har även diskuterats under senare tid av Liedgren och Hedman (2005:11f) i deras utvärdering av fornminnesinventeringen. De lyfter särskilt fram en lokal som påträffats i Vivungi (Raä 723, Jukkasjärvi socken) i den nordöstra delen av Norrbotten, som en av de mer intressanta när det gäller möjligheten att järnframställning har skett på platsen (Liedgren och Hedman 2005:12). Där finns slaggrester registrerade tillsammans med boplatsmaterial i form av skörbränd sten, brända ben samt kvarts och kvartsit. I närheten finns också kolningsgropar (Raä 717, Jukkasjärvi socken).”

Således är P4 Norrbottens nyhet missvisande i greppet att indikera att järnhantering och framställning i norr under järnåldern är något nytt, som gör att ”historien måste skrivas om”.
Vid platsen som undersöktes 2009 utanför Kalix påträffades dock resterna efter en ugn samt slagg, vilka P4 Norrbottens nyhet bland annat handlar om. Detta fynd benämner Bennerhag i sin egen publikation däremot som;

”ett av de allra tidigaste spåren efter järnproduktion i norra Fennoskandia. Tillsammans med den närliggande, samtida boplatsen, Raä 730, Nederkalix socken, med fynd efter både primär- och sekundärsmide utgör lämningen en unik miljö i det nordliga området, där hela produktions- kedjan från framställning till färdiga föremål troligtvis kan följas.”

Läs Carina Bennerhags informativa arbete, från vilken vi även hämtat inläggets bilder, här: http://norrbottensmuseum.se/media/437094/uppsats-carina-bennerhag.pdf

Platsen för slagg- och ugnsfyndet.

Den egentliga nyheten, så god som någon, borde således vara att fyndet av en tidig indikationerna på järnframställning i norra Sverige ger upphov till forskning i ämnet. Detta är också vad Norrbottens museum själva tar fasta på i sitt Facebook-inlägg.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera