Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Vikingaby vid Vätteryds gravfält anmäld för grovt fornminnesbrott – Arkeloggen

Vikingaby vid Vätteryds gravfält anmäld för grovt fornminnesbrott

Utanför Sösdala pågår en tvist mellan Hässleholms kommun och Vittfarnas Vikingaby och café där kommunen nu anmält det par som driver verksamheten för grovt fornminnesbrott. Enligt kommunen har paret, som köpte marken strax intill järnåldersgravfältet 2019, inte sökt tillstånd till uppförandet av ett antal byggnader på mark som de anser tillhör fornlämingsområdet. Vätteryds gravfält är ett av Skånes största och huserar bland annat flera skepssättningar och andra gravar från yngre järnåldern ca 400-900 e-Kr. Då det för närvarande är oklart hur stor utbredning fornlämningsområdet har, anser kommunen att paret med stor sannolikhet har skadat fornlämningen samt att de har påverkat upplevelsen av platsen genom att uppföra nya byggnader och bedriva en vinstdrivande verksamhet på platsen.

På Ortofoto från Fornsök syns Vikingabyns byggnader till nordost om Vätterydsgravfältet.

Fallet har pågått under en längre tid och paret har tidigare bland annat blivit dömd till att betala skadestånd och förbud mot att uppföra nya byggnader, något man enligt kommunen har ignorerat. Enligt paret själva är marken de byggt på i själva verket inte en del av fornlämningen, men trots detta yrkar åklagare nu på att paret ska betala en företagsbot på 75 000:- vardera för att ha gjort ingrepp i och skadat fornlämingen.

Källa: SVT

Huvudfoto: Vätteryds gravfält. Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Outside Sösdala, south Sweden, a dispute is ongoing between Hässleholm’s municipality and Vittfarnas Viking-village and café. The dispute has now resulted in the municipality reporting the couple who run the business, claiming serious crime against an ancient monument. According to the municipality the couple, who bought the land right next to the Iron Age burial ground in 2019, have not applied for a permit for the construction of a number of buildings on the land which the municipality claims is a vital part of the archaeological site. Vätteryd’s burial ground is one of Skåne’s largest and houses, for example, several ship burials from, around 400-900 AD. As it is currently unclear how widespread the archaeological area is, the municipality believes that the couple may have damaged the archaeology and, furthemore, negatively affected the experience of the site by constructing new buildings and running a for-profit business. The case has been ongoing for a long time and the couple has previously been sentenced to pay damages and a also received ban on constructing new buildings, something which they according to the municipality has ignored. According to the couple themselves, the land they are built on is not in fact part of the ancient monument, but despite this, prosecutors are now demanding that the couple pay a fine of 75,000 SEK each for having interfered with and damaged the ancient monument.

Source: SVT

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *