Tidigmedeltida gravar vid Vreta kloster ger unik kunskap

Under hösten 2019 påträffades ett 70-tal hittills okända gravar i anslutning till Vreta kloster. Arkeologerna trodde först att gravarna härstammade från pesthärjningen i början av 1700-talet men snart stod det klart att gravarna dateras till 1000-talet. Av de 70 undersökta gravarna har 19 nu analyserats och ger en unik och bred bild av det tidigmedeltida samhället.

Många av de gravlagda männen har varit över 1,80 m långa. Foto: Arkeologerna

Bland de gravlagda finns både män, kvinnor och barn i varierande åldrar. Bland de mer uppseendeväckande fynden finns en 80-årig kvinna och ett spädbarn som gravlagts tillsammans med en amulett i form av en genomborrad björnklo.

Genomborrad björnklo (underst) som påträffades intill ett gravlagd spädbarn. Foto: Caroline Ahlström Arcini /Arkeologerna

Enligt arkeologerna är gravmaterial unikt med tanke på sin variation, ålder och geografi och tros eventuellt utgöra förfäderna till de gamla kungarna i Vreta.

Källa: SVT.se

Huvudbild: Per Lagerås, Arkeologerna Lund

During the autumn of 2019, about 70 previously unknown burials were found in connection to Vreta monastery, southern Sweden. Initially the archaeologists believed the burials belonged to 18th century plague victims, however it soon became clear that the burials in fact dated to the 11th century. Of the 70 burials examined, 19 have now been analysed and present a unique and broad picture of early medieval society.

Among those buried are men, women and children of varying ages. Among the more unusual finds are an 80-year-old woman and an infant who were buried together with an amulet in the shape of a pierced bear claw.

According to archaeologists, the grave material is unique in terms of its variety, age and geography and buried are thought to be the ancestors of the ancient kings of Vreta.